Rajshahi Sales Depot

22, Greater Road, Laxmipur, Rajshahi Tel:0721-774398, E-mail : rajshahi@hdc.com.bd