Biotech Sales Depot

Gulfesha Plaza (5th Floor), 8, Shahid Sangbadik Salina Parvin Sarak.Moghbazar, Dhaka-1217, Tel : 9632176 Ext-1437, E-mail :biotech@hdc.com.bd